‘De Volkskrant – Netherlands ‘The Silent War In South Africa Is Fed By A Corrupt Government

Protest tegen de plaasmoorde bij het Voortrekkermonument in Pretoria, 30 oktober.
Protest tegen de plaasmoorde bij het Voortrekkermonument in Pretoria, Oktober 30
Protes against the farm murders at the Voortrekker Monument in Pretoria, October 30th.

The Government Turns A Blind Eye To The Fate Of The Farmers

(Translation – The original article is shown below)

The Netherlands, the first in the fight against apartheid, must now protest against the ‘farm murders

Since the 1990’s, a farmer has been killed by perpetrators at least once a week in South Africa. In Afrikaans, this phenomenon is called ‘plaasmoorde’ (plaas  means farm). This year, the number of farm murders have increased by more than 27 percent compared with last year. This drama remains underexposed in the Western media. During my last stay in Cape Town it happened again, but this time nearer home. The victim was a 47-year-old wine farmer from Klapmuts (a village between Paarl and Stellenbosch).

On social media, numerous calls for protest action under titles of  ‘Genoeg is Genoeg’ and ‘Swart Maandag’.  So for example, during the morning rush hour, the N1 Freeway to Cape Town was blocked by angry farmers and people were asked to wear black clothes on that day. Senior Officials such as Helen Zille, President of the Western Cape, and Patricia de Lille, Mayor of Cape Town, responded to this call.

‘This year, the number of farm murders have increased

by more than 27 percent compared with last year’

Rogier Witlox is an expert in South Africa, where he regularly resides.
Rogier Witlox is an expert in South Africa, where he regularly visits

Because I wanted to feel the anger, powerlessness and grief of the local people, I went to the funeral. In the crowded church of Paarl-Zuid the minister spoke of grace and comfort, but also about anger and sorrow. The deceased’s sister described the murder of her brother as an execution trial in a silent war. It is fed by a corrupt government, who is turning a blind eye to the problem and is not concerned about the fate of the farmers.

In addition to social unrest, these farm murders also have far-reaching adverse economic consequences. For example, the lack of the succession of younger farmers or the emigration of farmers to safer places. This does not only lead to even greater unemployment in the poorer rural areas, but also to food shortages in the country that is at the moment suffering an extreme drought. As a result of these factors, South Africa has, for a number of years, been forced to import food, which has greatly increased food prices.

The government is, therefore,  continuing their daily functions over the farmers’ bodies

The ANC government is not doing anything to turn back the tide because these developments fit into their land reform policy by (as more land become available through farm murders) handing agricultural land to the previously disadvantaged. With this, the ANC hopes to draw extra voters, allowing them to remain in power – including at the expense of rivals such as Julius Malema’s Economic Freedom Fighters (EFF). The Government wants to go even further, by expropriating land without compensation.   The government is, therefore,  continuing their daily functions over the farmers’ bodies.   And that has to stop. Not only because this policy immerses the country into chaos – Zimbabwe is a sad example – but above all because there is definite evidence of a mass-martial law-inspired Government. Coincidentally or not, it has recently become evident that the Police were instructed by Government not to deliver statistics on farm murders.

The protest against this silent war against farmers is necessary and can be done in different ways.  As tourism is very important to South Africa, pressure from that sector could be very effective, but politicians and all active NGOs in South Africa should be involved.

‘The Netherlands should now, once again, not be scared to take the lead’

Why is the West looking away from this drama? Is it a shame to now, after apartheid make a stand for the rights and safety of the – m0stly white farmers?

In the struggle against apartheid, the Dutch Government and different kinds of action groups were at the forefront. Rightly so.  The Netherlands should now, once again, not be scared to take the lead.  It is important to bring this glaring issue to international attention and to exert pressure on the South African Government. Not only do the farmers deserve this, but all South Africans do. A nation that we have been connected to in a variety of ways for over 365 years.

 

By:  Rogier Witlox/De Volkskrant
Rogier Witlox is an expert in South Africa, where he regularly resides.

De stille oorlog in Zuid-Afrika wordt gevoed door een corrupte regering

De regering trekt zich niets aan van het lot van de boeren.

Nederland, dat vooropliep in de strijd tegen apartheid, moet nu protesteren tegen de ‘plaasmoorde’.

Sedert de jaren 90 wordt minstens één keer per week in Zuid-Afrika een boer op zijn erf door rovers vermoord. In het Afrikaans heet dit verschijnsel ‘plaasmoorde’ (plaas betekent boerderij). Dit jaar is het aantal plaasmoorde al met meer dan 27 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Dit drama blijft in de westerse media onderbelicht. Tijdens mijn laatste verblijf in Kaapstad was het weer raak, maar nu vlakbij. Het slachtoffer was een 47-jarige wijnboer uit Klapmuts (een dorp tussen Paarl en Stellenbosch).

Op sociale media verschenen direct tal van oproepen tot protest, onder veelzeggende titels als ‘genoeg is genoeg’en ‘swarte maandag’. Zo is tijdens de ochtendspits de N1 naar Kaapstad door boze boeren geblokkeerd en is gevraagd op die dag zwarte kleding te dragen. Belangrijke gezagsdragers als Helen Zille, president van de West-Kaap, en Patricia de Lille, burgemeester van Kaapstad, hebben aan deze oproep gevolg gegeven.

‘Dit jaar is het aantal plaasmoorde al met meer dan 27 procent gestegen vergeleken met vorig jaar’

Rogier Witlox is kenner van Zuid-Afrika, waar hij geregeld verblijft.
Rogier Witlox is kenner van Zuid-Afrika, waar hij geregeld verblijft. 

Omdat ik de woede, onmacht en het verdriet van de plaatselijk bevolking wilde voelen, ben ik naar de uitvaart gegaan. In de stampvolle kerk van Paarl-Zuid sprak de predikant over genade en troost, maar ook over woede en verdriet. De zus van de overledenen bestempelde de moord op haar broer als een terechtstelling in een stille oorlog. Die wordt gevoed door een corrupte regering, die zich niets aantrekt van het lot van de boeren, die zich als gevolg hiervan vogelvrij voelen.

Naast de maatschappelijke onrust, hebben deze plaasmoorde ook vergaande nadelige economische gevolgen. Bijvoorbeeld door het ontbreken van opvolging of door de emigratie van boeren naar veiliger oorden. Dit leidt niet alleen tot nog grotere werkloosheid op het toch al arme platteland, maar ook tot voedselschaarste in het door extreme droogte geteisterde land. Hierdoor is Zuid-Afrika sinds een aantal jaren genoodzaakt voedsel te importeren, waardoor de voedselprijzen enorm zijn gestegen.

‘De regering bedrijft politiek over de lijken van boeren’

De ANC-regering doet niets om het tij te keren, omdat deze ontwikkelingen passen in het landhervormingsbeleid waarbij (onder meer door plaasmoorde vrijgekomen) landbouwgrond onder de armen wordt verdeeld. Hiermee hoopt het ANC extra kiezers te trekken, waardoor zij aan de macht kan blijven – onder meer ten koste van rivalen als de Economic Freedom Fighters (EFF) van Julius Malema. Deze wil nog verder gaan, door land te onteigenen zonder compensatie. De regering bedrijft dus politiek over de lijken van boeren. En dat moet stoppen. Niet alleen omdat deze politiek het land in chaos stort – Zimbabwe is daarvan het trieste bewijs – maar vooral omdat er sprake is van een door een wegkijkende overheid gelegitimeerde vorm van massamoord. Toeval of niet, onlangs werd bekend dat de politie van hogerhand instructie had gekregen de significant gestegen plaasmoordcijfers niet in de publiciteit te brengen.

Het protest tegen deze stille oorlog tegen boeren is noodzakelijk en kan op verschillende manieren. Omdat toerisme voor Zuid-Afrika tegenwoordig zeer belangrijk is, zou druk uit die hoek heel effectief kunnen zijn. Maar ook de politiek en alle in Zuid-Afrika actieve ngo’s zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

‘Nederland moet er niet voor terugdeinzen nu opnieuw het voortouw te nemen’

Waarom kijk het Westen weg van dit drama? Is het de schroom om na de apartheid op te komen voor de rechten en veiligheid van de – doorgaans – blanke boeren?

In de strijd tegen apartheid liepen de Nederlandse regering en allerlei actiegroepen destijds voorop. En terecht. Nederland moet er niet voor terugdeinzen nu opnieuw het voortouw te nemen. Het is zaak om dit schrijnende probleem onder internationale aandacht te brengen en druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering. Niet alleen de boeren verdienen dit, maar alle Zuid-Afrikanen. Een volk waarmee wij al 365 jaar op allerlei manieren verbonden zijn.

Deur:  Rogier Witlox/ De Volkskrant
Rogier Witlox is kenner van Zuid-Afrika, waar hij geregeld verblijft.