Eventually they woke up in the Netherlands – Now how about the rest of the world ?

Links Nederland zwijgt als het graf, sinds afschaffing Apartheid
Massamoord in Zuid Afrika van bijna half miljoen mensen

Bijna een half miljoen mensen zijn door moord omgekomen in Zuid Afrika sinds de afschaffing van de Apartheid in 1994. Na de vrijlating van Mandela werd er op de wereld door alle linkse mensen feest gevierd, omdat nu de zwarte mens was bevrijd van het nare en bloeddorstige regime van de blanken. De gevestigde blanke orde was “bloedeloos” gewisseld voor het zwarte ANC regime. Maar de Regenboognatie wist nog niet welk bloedig kado er stond te wachten. Naast het ANC ontstond ook het EFF van Julius Malema. Deze fanatieke ex-loot van de ANC boom eist alle land van de blanken en zegt doodleuk “we wont kill them yet”.

LIKE ONS OP FACEBOOK EN STEUN ONZE STRIJD TEGEN POLITIEKE CORRECTHEID EN VOOR EEN MOOIER NEDERLAND

De cijfers zijn vrijgegeven door The Institute of Race Relations in Zuid Afrika, in het South Africa Srurvey Publication.

Nu zijn de meeste moorden “gewoon” huis-tuin en keuken moorden” zoals een detective het eens beschreef. Die variëren van moord met allerlei wapens ten gevolge van:
drank- drugsmisbruik;
vreemdgaan;
kindermoorden, en noem maar op.
Een speciale groep van die moorden zijn de zogenaamde Plaasmoorde, dat zijn moorden op blanke boeren. Opgestookt door jarenlange politieke hate speech en zingen van liedjes door het ANC van Mandela en vrienden als “KIll de Boer (blanken)”.
Die roof-overvallen en moorden zijn zo gruwelijk dat het bijna met geen pen te beschrijven is. Gezinnen worden thuis opgewacht, vastgebonden, gemarteld (soms dagen) en daarna gruwelijk vermoord. Voor details kunt u Googlen op Plaasmoorde, wel hartmedicatie innemen.
Er is een heel mooi lied gezongen in het Afrikaans waarbij de herinnering aan een verloren geliefde wordt herdacht, Hoor Jy My Stem.

Het instituut zei dat 445.835 moorden werden geregistreerd in Zuid Afrika tuseen april 1994 en maart 2016, vandaar het half miljoen.

Zij vertellen hierbij dat dit bijna hetzelfde aantal moorden is als bij de Rwanda massamoord in 1994.
tussen 1994 en 1995 71 moorden per dag;
tot aan 2016 liep het aantal terug tot “slechts” 51 moorden per dag;
ongeveer 34 moorden per 100.000 inwoners
moordcijfers zijn 29 x hoger als in Australie, 30 x hoger als in Engeland; 45 x hoger als in Duitsland;
moordcijfer per 100.000 inwoners in Nederland 0,7 CBS cijfers 2014.

The institute of race relations verklaard dat de moord crises in Zuid Afrika zo ernstig is dat Zuid Afrikanen een groter risico lopen om vermoord te worden dan mensen in een door terroristen geplaagd land als Irak of Syrië.
Wordt het niet eens tijd dat LINKS zich gaat zitten doodschamen en de VN troepen orde op zaken gaan stellen in Zuid Afrika?

Boek van Martin Bosma, Minderheid in eigen land over Zuid Afrikaner Land
Eventually they woke up in the Netherlands . Now how about the rest of the world ?

Written in Dutch

Left the Netherlands is silent as the grave, since the abolition of apartheid
Massacre in South Africa of almost half a million people

Nearly half a million people are killed by homicide in South Africa since the abolition of apartheid in 1994. After the release of Mandela was there in the world by all leftist people celebrated, because now the black man was freed from the bad and Bloodthirsty regime of the whites. The established white order was “Bloodless” exchanged for the black ANC regime. But the rainbow didn’t yet know what bloody gift there was waiting. In addition to the ANC was also part of the EFF Julius Malema. These fanatical ex-loot from the ANC tree demands all the land of the white man and casually says “we won’t kill them yet”.

The figures are released by the institute of race relations in South Africa, in South Africa survey publication.
Now most murders ” just ” House-garden and kitchen murders ” as a detective it even described. Ranging from murder with all sorts of weapons as a result of:

Booze-substance abuse;
Cheating;
Child murders, and you name it.
A special group of these murders are the so-called plaasmoorde that his murders of white farmers. Stoked by years of political hate speech and singing of songs by the ANC of Mandela and friends as “kill the farmer ( Whites )”.
That Robbery-robberies and murders are so horrific that it almost with no pen to describe. Families are waiting for home, tied up, tortured (sometimes days) and then brutally murdered. For Details, you can google it on plaasmoorde, taking heart medication.
There’s a very beautiful song sung in African where the memory of a lost loved one is remembered, you hear my voice.

The Institute said 445.835 murders were registered in South Africa between April 1994 and March 2016, hence the half million.

They tell you that this almost the same number of murders in the Rwanda genocide in 1994.
Between 1994 and 1995 71 murders per day;
Until 2016, the number of back to “only” 51 murders per day;
About 34 murders per 100.000 inhabitants
Murder rates are 29 x higher if in Australia, 30 x higher if in England; 45 x higher than in Germany;
Murder rate per 100.000 inhabitants in the Netherlands 0,7 CBS Figures 2014.
The Institute of race relations stated that the murder crises in South Africa is so grave that South Africans have a greater risk to be killed than people in a country plagued by terrorists as Iraq or Syria.
Isn’t it about time that sit left embarrassed and the un troops order together in South Africa?